Carauction: Quick and easy way to sell your car– See what it costs to sell your car
   
 

Verkoop uw auto

Omschrijf de auto, vul de minimale prijs in en verkoop uw auto binnen 24 uur.

   
   
 

Heeft u hulp nodig?

Gratis hulp op werkdagen 8.30 - 17.00

Tel: +31 (0)30 29 000 92

of stuur een e-mail

   
   
 
   

Commissieoverzicht


Uw minimale prijs     Commissie*
0  -  999 EUR 100
1.000  -  4.999 EUR 250
5.000  -  9.999 EUR 300
10.000  -  14.999 EUR 350
15.000  -  19.999 EUR 400
20.000  -  29.999 EUR 450
30.000  -  higher EUR 500

Verkoop voorwaarden


Commissie
U hoeft alleen te betalen wanneer uw auto is verkocht. Uw auto is verkocht wanneer uw minimale prijs is gehaald of wanneer u een lager bod heeft geaccepteerd.

Full Service
Wanneer u kiest voor Full Service zal 1 van onze experts uw auto verkopen. Wij omschrijven uw auto, bepalen samen met u een minimale prijs en melden hem aan voor de veiling. De commissie voor Full Service zijn gelijk aan het commissieoverzicht + EUR 300.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Autorola

De veilingvoorwaarden van Autorola.nl
1

De onderstaande veilingvoorwaarden zijn alleen van toepassing op Open Veilingen, welke veilingen ook als zodanig zijn benoemd. Voor alle overige veilingen gelden andere of aanvullende veilingvoorwaarden. De verhouding tussen Autorola.nl en de gebruikers

1.1Over Autorola.nl
1.1.1Autorola B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud en werkzaamheden van Autorola.nl. Het domein is eigendom van derden. De functie van Autorola.nl is uitsluitend als veilinghouder de Autorola.nl Autoveiling voor koper en verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Autorola.nl is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijds bindende afspraak over een handel tussen koper en verkoper.
1.1.2Als er een overeenkomst over een handelstransactie is ingegaan via de autoveiling Autorola.nl of via Autorola.nl klantenservice/servicedesk of overigens bemiddeld is door Autorola.nl, is de afspraak bindend voor koper en verkoper. Koper is verplicht het afgesproken bedrag te betalen, en verkoper is verplicht om desbetreffende auto af te leveren in de beschreven staat waarover een handel is gesloten. De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke speciale veilingvoorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.
1.1.3Als er een overeenkomst is ingegaan via de Autorola.nl Autoveiling of via Autorola.nl klantenservice/servicedesk, zijn koper en verkoper verplicht de op het tijdstip van afsluiting van de handel van toepassing zijnde commissie aan Autorola.nl te betalen. Dit geldt ook als de handel uiteindelijk niet door de partijen wordt voltooid, ongeacht de oorzaak hiervan. Nader hierover onder punt 1.9.
1.2Categorieën van gebruikers en rechten
1.2.1Alle categoriën bedrijven en particulieren kunnen zich laten registreren als gebruiker van de Autorola.nl Autoveiling. Er zijn verschillende rechten en verplichtingen ontleend aan de verschillende soorten gebruikers.
1.2.2Autorola.nl behoudt het recht om gebruikers zonder nader uitleg van registratie uit te sluiten en overigens speciale voorwaarden te stellen voor het goedkeuren van een gebruiker.
1.2.3Autorola.nl beslist welke categorie voor iedere afzonderlijke gebruiker van toepassing is, en kan zonder meer een gebruiker naar een andere categorie verplaatsen.
1.2.4Autorola.nl heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, een gebruiker onmiddellijk van de registratie te verwijderen. Voor het geval dat een gebruiker wordt afgemeld, om welke redenen dan ook, is de gebruiker voorts gebonden in een mogelijk al afgesloten handelsakkoord op Autorola.nl. De binding geldt ook voor de op het tijdstip van verwijdering aangemelde auto's en mogelijke al afgegeven biedingen. Dit geldt voor zover Autorola.nl niets anders beslist.
1.2.5Iedere gebruiker kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden overgedragen worden. Als de gebruiker vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, moet dit direkt aan Autorola worden vermeldt. Autorola blokkeert verdere toegang om misbruik in naam van de gebruiker te voorkomen. De gebruiker zal hierna een nieuw wachtwoord ontvangen. De gebruiker blijft immer aansprakelijk in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam.
1.3Het aanmelden van auto's
1.3.1Iedere opgerichte gebruiker kan auto's aanmelden waarvan de eerste registratie binnen de voorafgaande 12 kalenderjaren plaatsgevonden heeft. Auto's die niet geregistreerd zijn, moeten gefabriceerd zijn binnen hetzelfde tijdperk.
1.4Omschrijving van de auto
1.4.1De auto moet altijd correct en uitvoerig worden beschreven en conform de geldende beschrijvingprocedure, die wordt doorgegaan bij het aanmelden van de auto. Geen van de gevraagde informatie met betrekking tot de omschrijving en het aanmelden van een auto mag weggelaten worden. Alle fouten, defecten, mankementen en modificaties van de auto moeten beschreven/ingevoerd worden.
1.4.2Als een auto voor de Autorola Autoveiling is aangemeld, is de omschrijving van de auto bindend voor de verkoper, en de verkoper is verplicht een auto af te kunnen leveren die aan de omschrijving voldoet. Het is niet mogelijk de omschrijving van de auto te veranderen na de aanmelding. Voor het geval dat de omschrijving van de auto niet klopt, moet verkoper direct contact opnemen met Autorola.nl.
1.4.3Autorola.nl heeft het recht om verdere informatie en documentatie met betrekking tot een auto en de omschrijving hiervan op te vragen.
1.4.4Verkoper is verantwoordelijk voor de correctheid van de vereiste ingevoerde gegevens. Autorola heeft geen verantwoordelijkheid voor de auto of de ingevoerde gegevens.
1.4.5Verkoper dient ten minste de volgende inlichtingen met betrekking tot de omschrijving van de auto te bezitten en af te kunnen geven:
- Of er zich andere rechten aan de auto ontlenen. Hieronder en niet uitsluitend eigendomsvoorbehouden, beslagleggingen, kooprechten, terugkooprechten en/of voorkooprechten
- Of er verdere verhoudingen zijn die de verkoop van de auto limiteert of verhindert.
1.4.6Het is niet toegestaan om namens derden auto's aan te melden, mits een geldige machtiging voorhanden is.
De gegevens van deel 2 van het kentekenbewijs moeten altijd gelijk zijn aan de gegevens legitimatie van de verkoper. Het kentekenbewijs moet ook compleet zijn. Voor bedrijven geldt dat werknemers volgens bevoegdheid van het bedrijf, ook namens het bedrijf, bedrijfsauto's mogen aanmelden.
1.5Minimumprijs
1.5.1De verkoper geeft zelf zijn minimumprijs aan. Voor zo ver Autorola.nl een koper verschaft die bereid is de minimumprijs of daar boven voor de aangemelde auto in de beschreven staat te betalen, is verkoper verplicht te verkopen. Dit geldt ook voor zo ver verkoper na afspraak met Autorola een lager bod accepteert.
1.5.2Indien volgens Autorola een ingetoetste minimumprijs te hoog is, heeft Autorola het recht zonder voorbehoud of waarschuwing een auto af te keuren of deze van de veiling te schrappen. Bij een te hoge minimumprijs zal Autorola een andere minimumprijs aan bevelen.
1.6Het verloop van de veiling
1.6.1De aanvang en afsluiting van de veiling wordt uitsluitend door Autorola.nl vastgelegd.
1.6.2Autorola.nl heeft het recht om zonder meer veilingen te annuleren of geplande veilingen te wijzigen.
1.6.3Autorola.nl heeft ten alle tijde het recht om een veiling te annuleren zonder uitleg en zonder aansprakelijkheid voor- of verplichting tot enige vergoeding van - Autorola.nl en/of Autocom A/S. De annuleringen kunnen vooraf en tijdens de veiling plaatsvinden. Voltooide veilingen kunnen niet geannuleerd worden.
1.7Uitgebreide veiling
1.7.1Auto's die niet verkocht worden tijdens de ordinaire lopende veiling worden door Autorola.nl onder de naam "Uitgebreide veiling" getoond.
1.7.2De "Uitgebreide veiling" werkt als een kavellijst met auto's die nog niet verkocht zijn op de lopende Autorola.nl veiling.
1.7.3Ieder goedgekeurde gebruiker kan bieden op de "Uitgebreide veiling". Voor zo ver een gebruiker op de "Uitgebreide veiling" biedt, gelden de Autorola.nl veilingvoorwaarden.
1.7.4Auto's die op de "Uitgebreide veiling" getoond worden, blijven daar zo lang Autorola.nl het van belang vindt of als de verkoper vraagt om verwijdering.
1.7.5Op de "Uitgebreide veiling" dient de verkoper, in tegendeel tot op de ordinaire veiling, een bod eerst goed te keuren voor dat een handelstransactie bindend is. Autorola zal hiervoor altijd eerst het bod voorleggen aan de verkoper.
1.7.6Voor zo ver dat Autorola.nl een afspraak tot stand brengt tussen koper en verkoper op de "Uitgebreide veiling" of op welke manier dan ook, zijn de veilingvoorwaarden van toepassing.
1.8Biedingregels
1.8.1Afgegeven biedingen zijn bindend voor degene die biedt. Uw biedingen blijven tot 24 uur na de veiling van kracht. Koper kiest het bedrag welk koper maximaal wenst te bieden. Als het bod lager of gelijk is aan de door verkoper gestelde minimumprijs, wordt het bod onmiddellijk geregistreerd als het hoogste bod. Is het bod boven de minimumprijs wordt de gestelde minimumprijs onmiddellijk geregistreerd als het hoogste bod.
1.8.2Indien twee of meer biedingen op of boven de minimumprijs afgegeven worden, worden deze verhoogd tot een van de biedingen de andere met het vastgestelde prijsinterval overboden heeft. De prijsintervallen vindt u op de pagina Prijzen en Commissie. Indien bieders het gelijke bod afgeven, geldt het eerstgeregistreerde bod als hoogste bod.
1.8.3Wanneer er reeds een bod geregistreerd is, die hoger is dan het ingetoetste bod, wordt het eerder ingetoetste bod onmiddellijk met het geldende prijsinterval tot maximaal het door de bieder ingetoetste hoogste bod verhoogd.
1.8.4Eenmaal afgegeven biedingen zijn bindend en kunnen niet verlaagd of geannuleerd worden.
1.8.5Alle afgegeven biedingen worden geregistreerd en door Autorola.nl bekendgemaakt zo lang Autorola.nl dat nodig acht.
1.8.6Bij twijfel en bezwaren over biedingen beslist Autorola.nl definitief en bindend voor alle hiervan omvatte partijen.
1.8.7Zodra door koper een bod is afgegeven, die gelijk is aan of hoger dan de minimumprijs van de verkoper, is de overeenkomst bindend tussen verkoper en hoogstbiedende koper, en zijn beide partijen verplicht om de overeenkomst na te komen. Verkoper is verplicht de auto af te leveren in de beschreven staat aan hoogstbiedende en hoogstbiedende is verplicht de auto te ontvangen en volgens de bepalingen hiervoor af te rekenen. Dit geldt ook als er een overeenkomst tot stand is gekomen mede door de klantenservice van Autorola.nl of Autorola.nl. Over de relatie tussen verkoper en koper wordt verwezen naar hoofdstuk 2.De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke speciale veilingvoorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.
1.9Commissieregels
1.9.1Indien een auto de gestelde minimumprijs op de veiling opbrengt of indien er op andere wijze door tussenkomst van Autorola.nl een handel ingegaan is, zijn koper en verkoper beide verplicht om aan Autorola.nl. een commissie te betalen. Dit geldt ook voor handel via de "Uitgebreide veiling" of door medewerking van de klantenservice van Autorola.nl. Deze verplichting blijft bestaan, ongeacht de handel vervolgens niet door mocht gaan en ongeacht de oorzaak hiervan. U wordt uitdrukkelijk erop gewezen dat de verplichting tot betaling van de Autorola.nl toekomende commissie bestaan blijft ook al zou de handel niet doorgaan wegens het in gebreke komen van een van de door de handel omvatte partijen. Gevolgen van verzuimingen en gebreken zijn uitsluitend aangelegenheden tussen verkoper en koper. Zie hiervoor hoofdstuk 2.
1.9.2De ten alle tijde geldende commissie- en betalingsvoorwaarden vindt u op de pagina Prijzen en Commissie van Autorola.nl. De Autorola.nl toekomende commissie is onafhankelijk van de biedsom en dient rechtstreeks aan Autorola.nl/Autocom.dk te worden betaald.
1.9.3Indien een handel niet tot stand komt door het verzuim van een van de partijen, is Autorola.nl gerechtigd tot het vorderen van dubbele commissie van de in gebreke zijnde partij.
1.9.4De commissie en andere Autorola.nl toekomende vorderingen dienen direkt en rechtstreeks aan Autorola.nl betaald te worden. Verrekening of opschorting is uitgesloten.
1.9.5De commissie en mogelijke andere kosten dienen binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij een te late betaling wordt rente in rekening gebracht volgens de handelsvoorwaarden van Autorola.nl, berekend vanaf factuurdatum.
1.10De immateriële rechten van Autorola.nl
1.10.1Alle rechten met betrekking tot het veilingsysteem,hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan Autorola.nl. Alle auteursrechten,merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en betreffende het veilingsysteem en Autorola.nl behoren uitsluitend aan Autorola.nl/Autocom A/S.
1.10.2Het kopiëren of weergeven en iedere vorm van namaak en imitatie is strikt verboden.
1.10.3De gebruikers dienen alleen voor correcte en rechtmatige doeleinden van het veilingsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot aansprakelijkheid en tot rechtelijke vervolging leiden.
1.11Beperking van aansprakelijkheid
1.11.1Autorola.nl is uitsluitend hostess en nooit partij in een handel die op de veiling wordt ingegaan of gesloten. Partijen in afgesloten autohandel zijn uitsluitend koper en verkoper. Autorola is in geen opzicht verantwoordelijk voor de gehandelde auto's , en ook niet voor het gedrag van koper en verkoper. Dit geldt in bijzonderheid, maar niet gelimiteerd in verhouding tot de informatie over de auto van de verkoper en/of het wel of niet leveren van de auto door de verkoper, het rechtmatig eigenaar zijn van het verkochte, mogelijke rechten van derden door beslagleggingen, eigendoms-voorbehouden, kooprechten of welke rechten dan ook - en het wel of niet betalen of aanvaarden van de auto door de koper.
1.11.2Autorola.nl is niet verantwoordelijk voor bedrijfsstoring en fouten ontstaan als directe of indirecte gevolgen van communicatiefout(en), fouten bij het intoetsen, crashen of stoornissen op het Internet, de servers van het veilingsysteem, zowel hardware als software.
1.11.3Autorola.nl is onder geen voorwaarde aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte verliezen hieronder winstderving, verlies van inkomen en zakelijke mogelijkheden en verliezen van data, informatie en dergelijke. Verder is Autorola.nl onder geen voorwaarden verantwoordelijk in gevallen van force majeur of voor omstandigheden waarop Autorola.nl zonder invloed is.
1.11.4Iedere mogelijke aansprakelijkheid van Autorola.nl/Autocom A/S is beperkt tot het bedrag aan commissie dat Autorola.nl heeft ontvangen of zou hebben moeten ontvangen.
1.12Omgang met persoonlijke gegevens, disclaimer
1.12.1Alle informatie over de gebruikers, die de gebruikers aan Autorola.nl ter vervoeging stellen, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend in omvang die noodzakelijk zijn om een handel te voltooien, aan derden verder gegeven. Autorola.nl behoudt het recht om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een door de Rechtbank opgelegde, verplichting. Autorola.nl maakt dusdanig gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen Autorola.nl of concern gerelateerde bedrijven. Verder behoudt Autorola.nl het recht om de gegevens in anonieme vorm in verband met marketing, gebruikers-onderzoeken en gidsen te gebruiken. Bij registrering als gebruiker accepteert gebruiker dit recht voor Autotola.nl.
1.13Bepaling van wet en toepasselijk recht
1.13.1Op alle geschillen tussen Autorola.nl en de gebruikers is Nederlands recht van toepassing.
1.13.2Mocht enig geschil ontstaan tussen Autorola.nl. en koper of verkoper, dan is uitsluitend de volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht aangewezen om het geschil te beslechten.
1.14Over de voorwaarden
1.14.1De veilingvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht.

2

De verhouding tussen koper en verkoper

2.1Inleiding : Autorola is nooit deel of partij in een handel
2.1.1In dit hoofdstuk worden de modaliteiten tussen koper en verkoper op de Autorola.nl Autoveiling vastgelegd. Over de rechtelijke relatie tussen Autorola.nl en de gebruikers wordt verwezen naar hoofdstuk 1, de verhouding tussen Autorola.nl en de gebruikers.
2.1.2Autorola.nl is nooit partij in een afspraak over het kopen en verkopen. De functie van Autorola.nl is uitsluitend als veilinghouder de autoveiling Autorola.nl voor koper en verkoper ter beschikking te stellen. De rol van Autorola.nl is alleen en uitsluitend het bemiddelen van een wederzijdse bindende afspraak over een handel tussen koper en verkoper. Afspraken betreffend de gehandelde auto zijn uitsluitend een aangelegenheid tussen koper en verkoper. Geschillen tussen koper en verkoper dienen onderling geregeld te worden.Het recht van Autorola.nl tot het in rekening stellen van commissie wordt niet beïnvloed door het mogelijk gemiste doorgaan van een handel. Dit ongeacht de oorzaak van het niet doorgaan van de handel. Autorola kan nooit verantwoordelijk worden gesteld van het verzuimen van een afspraak tussen de partijen.De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke speciale veilingvoorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.
2.1.3De condities tussen koper en verkoper in de veilingvoorwaarden gelden mits er tussen de koper en verkoper geen andere afspraken over de afwerking van de handel zijn ingegaan. Zo kunnen de partijen vrij afspraken ingaan over het tijdstip van de aflevering, plaats van aflevering, datum van betaling of betaalwijze. Bij onenigheid tussen de partijen hierover, zijn zij verplicht de veilingvoorwaarden van Autorola.nl te volgen.
2.2Als de afspraak gemaakt is
2.2.1Na het ingaan van een handel zijn koper en verkoper wederzijds verplicht om mee te werken aan de afhandeling van de handel en aan de verplichtingen in verband hiermee te voldoen.
2.2.2Wanneer een auto gehandeld is via Autorola.nl, zijn koper en verkoper verplicht om de handelsdocumentatie/verkoopbewijs direkt van Autorola.nl uit te printen. De handelsdocumentatie kan ook als email of fax worden verzonden.
2.3Aflevering en het onderzoeksrecht van koper
2.3.1Aflevering vindt plaats door het afhalen van de auto door de koper tenzij er anders wordt afgesproken. De afhaling vindt plaats op het door de verkoper aangegeven adres binnen het postcodegebied welk op de omschrijving van de auto is aangegeven. Voor het geval dat verkoper geen ander stipt adres doorgeeft en binnen het postcodegebied, dient de auto afgehaald te worden op het adres van verkoper.
2.3.2De aflevering moet plaats vinden binnen een week na het sluiten van een handel. Verkoper is verplicht om de koper in staat te stellen de auto binnen het tijdsperk van een week na het sluiten van de handel - en tussen 9 en 17 uur af te kunnen halen. Voor het geval dat de partijen over het tijdstip van het afhalen niet overeens kunnen komen, wordt dit door koper vastgesteld - maar wel binnen het aangegeven tijdsperk en met een termijn van ten minste 24 uur.
2.3.3Vóór betaling heeft de koper het recht om te onderzoeken of de auto overeenkomt met de omschrijving van verkoper en samen met de verkoper een korte proefrit te maken. Eventuéle schaden die mochten ontstaan tijdens de proefrit zijn voor risico verkoper, tenzij deze veroorzaakt zijn door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van koper.
2.3.4Indien koper mocht constateren dat er tegenstrijdigheid is tussen de auto en verkopers omschrijving hiervan, heeft koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of alternatief, in zijn geheel de handel af te wijzen. Dit heeft geen invloed op Autorola's recht op commissie.
2.3.5Vóór de betaling gebeurd is verkoper verplicht aan te tonen, dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van de auto overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs.
2.3.6Koper heeft ook het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tennaamstelling.
2.3.7Verkoper heeft in verband met het aanmelden van de auto de mogelijkheid - in plaats van afhalen bij verkoper - aan te bieden de auto op een andere plaats aan koper te leveren. Dit kan gebeuren op een plaats binnen een gebied dat de verkoper aangegeven heeft of op het door koper aangegeven adres van in Nederland. Voor zo ver verkoper van deze mogelijkheid gebruikt maakt, is dit van toepassing in plaats van "afhalen" zoals beschreven en "postcodegebied" wordt vervangen door het door de verkoper aangeboden gebied. Ongeacht verkoper voor deze mogelijkheid kiest, kan koper altijd de auto ophalen op het adres van verkoper indien hij dit wenst.
2.4Betaling van de auto
2.4.1De koopsom dient betaald te worden door koper bij levering en gelijkertijdige overdracht van de auto, het regelen van de tennaamstelling en het afgeven van overige bij de auto horende dokumenten.
2.4.2De koper dient contant of per bank te betalen.
2.4.3De partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
2.5Overgang van het risico
2.5.1Het risico van de auto gaat van de verkoper over naar de koper in verband met de overdracht van de auto aan koper of de vertegenwoordiger van koper.
2.6Verkopers basisverplichtingen
2.6.1Verkoper heeft door het aanmelden van de auto zich verplicht, indien een handel wordt ingegaan, om de auto in de omschreven staat te leveren, alles in overeenstemming met de beschrijvingsprocedure van Autorola.nl.
2.6.2Verkoper staat er voor in, dat de informatie betreffende de auto correct en voldoende is en dat de auto zonder gebreken afgeleverd wordt. In hoeverre de auto gebreken heeft waarvoor de verkoper aansprakelijk is, dient e.e.a. opgelost te worden volgens Nederlands Recht.
2.7Kopers basisverplichtingen
2.7.1Wanneer koper, conform de veilingvoorwaarden door zijn bod op Autorola.nl hoogstbiedende is, of op andere wijze geaccepteerd heeft een handel af te sluiten, is er een bindende afspraak tussen koper en verkoper. Koper is verplicht om de handel door te voeren. Koper is dusdanig verplicht de auto over te nemen en de koopsom aan verkoper te betalen. De transactie wordt geannuleerd indien de koper zijn verplichtingen conform de algemene en/of specifieke speciale veilingvoorwaarden niet nakomt. De koper dient binnen één week na deze annulering 20 % van de koopprijs als schade te vergoeden aan de verkoper. Indien de koper niet binnen 10 dagen deze vergoeding betaalt kan de verkoper schriftelijk nakoming verlangen. Het recht op annulering is daarmee vervallen.
Er wordt overigens verwezen naar de overige bestemmingen in de veilingsvoorwaarden betreffende de verantwoordelijkheid en verplichtingen van koper.
2.8Geschillen tussen koper en verkoper
2.8.1In de relatie tussen verkoper en koper is Nederlands Recht van toepassing.
2.8.2Geschillen betreffend klachten en/of over verzuim en gebreken, worden behandeld volgens Nederlands Recht.
2.8.3Indien koper of verkoper schadevergoeding eist van de tegenpartij als gevolg van het verzuim van de tegenpartij, dient een bedrag vastgesteld te worden voor de vervoerkosten van de auto. Voor zo ver dat er, na afspraak met de tegenpartij een of meerdere keren vervoer van de auto is geweest, wordt de vergoeding afzonderlijk per keer betaald.
2.8.4Bij geschillen tussen koper en verkoper, die niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden de partijen aangeraden rechtsbijstand te zoeken.
2.8.5Bij een geschil tussen koper en verkoper, dient een kopie van de handelsdocumentatie zo spoedig mogelijk te worden opgestuurd naar Autorola.nl samen met een omschrijving van de oorzaak van het geschil. Dit is uitsluitend voor statistische en registreringsdoeleinden, en betekent niet dat Autorola op welke wijze dan ook partij wordt in een geschil en het recht op commissie komt hierdoor ook niet in beding. Geschillen tussen koper en verkoper worden behandeld rechtstreeks tussen koper en verkoper zonder tussenkomst van Autorola.nl.
2.9Voorbehoud van druk- en typefouten
2.9.1Autorola.nl neemt voorbehoud van druk en typefouten en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.